Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ’T PISTOLEEKE ONLINE

Artikel 1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relaties tussen de klant en de ‘t Pistoleeke. Door deze site te bezoeken, verklaart u zich formeel akkoord met de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Vooraleer u uw bestelling bevestigt, zullen we u vragen om de Algemene verkoopsvoorwaarden van de ‘t Pistoleeke te aanvaarden door het vakje onder het winkelmandje aan te vinken. Door te reserveren aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. De naam en het logo van de ‘t Pistoleeke, evenals de namen van de andere bedrijven die deel uitmaken van ‘t Pistoleeke en die op deze site worden vermeld, zijn namen en merken die door nationale en internationale wetten zijn beschermd. De gebruiksrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot deze site zijn het exclusieve eigendom van ‘t Pistoleeke. Ze mogen niet worden gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘t Pistoleeke. Het doel van deze website is het bestellen van en het opzoeken van informatie over de producten en diensten van ‘t Pistoleeke.

Artikel 2

‘t Pistoleeke behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3

‘t Pistoleeke respecteert uw privacy. De gegevens die u op de site meedeelt, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie kunt u onze verklaring 'Bescherming van de privacy' raadplegen.

Artikel 4

Kies eerst het afhaalpunt, de dag en het uur van de afhaling volgens het uurrooster van het afhaalpunt vooraleer uw boodschappenlijst samen te stellen. U kunt uw bestelling uitsluitend via deze website doorgeven. U kunt uw bestelling ten laatste tot middernacht van de dag voor de dag van de afhaling doorgeven.

Artikel 5

‘t Pistoleeke stelt alles in het werk om alle goederen te verzamelen zoals ze op de website worden beschreven. Als een product niet in voorraad is, stellen we u een gelijkaardig product voor.

Artikel 6

U kunt het product uiteraard weigeren op het ogenblik van de afhaling.

Artikel 7

‘t Pistoleeke kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van laattijdig klaarmaken of niet-klaarmaken van de totaliteit van de gereserveerde goederen. ‘t Pistoleeke verbindt zich ertoe in elk geval contact op te nemen met de klant en de klant de kans te geven de reservering volledig of gedeeltelijk te annuleren.

Artikel 8

’t Pistoleeke behoudt zich het recht voor een reservering niet te voldoen indien er een geschil is tussen de klant en ‘t Pistoleeke. ‘t Pistoleeke behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de klant in geval van een belangrijk reservering om de echtheid van de reservering te controleren. ‘t Pistoleeke behoudt zich tevens het recht voor de gereserveerde hoeveelheden te beperken.

Artikel 9

De producten blijven eigendom van ‘t Pistoleeke zolang u de goederen niet hebt afgehaald in het afhaalpunt. De verkoop vindt slechts plaats op het ogenblik dat u uw goederen afhaalt.

Artikel 10

Na controle in het afhaalpunt bent u vrij om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden, of ze volledig te weigeren, zonder bijkomende kosten. Wanneer u de producten meeneemt, verklaart u zich akkoord met de gegevens die op uw kasticket zijn vermeld. Hebt u toch een klacht, neem dan contact op met de winkel of op het nummer 016/81 93 71 op de dag waarop u de bestelling hebt afgehaald. Geen enkele klacht, hetzij betreffende de conformiteit van de reservering, hetzij betreffende de staat van de goederen, wordt aanvaard na de dag die volgt op de dag van de afhaling. Eens deze termijn voorbij is, wordt elke levering als conform aan de reservering beschouwd. Voor de verse en diepgevroren producten worden alleen de klachten aanvaard die op het ogenblik van de afhaling worden geformuleerd.

Artikel 11

Uw producten blijven beschikbaar tot maximum 6 uur na het uur van de afhaling dat bij de reservering werd vermeld.

Artikel 12

In geval er misbruik wordt gemaakt van de site, of bij herhaald niet afhalen van de reserveringen door de klant, behoudt ‘t Pistoleeke zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om haar belangen te vrijwaren en de eventuele geleden schade te recupereren.

Artikel 13

In de prijzen vermeld op de site ‘t Pistoleeke is de BTW en alle andere taksen inbegrepen, evenals de kosten voor alle diensten die de consument verplicht bijkomend dient te betalen, met uitzondering van het leeggoed. Het leeggoed wordt berekend bij de berekening van het totaal van uw winkelmandje. Alle aangeduide en op de site berekende prijzen zijn indicatief. De prijzen die worden gefactureerd op het ogenblik van de afhaling, zijn de prijzen die op de website zijn aangegeven op het ogenblik van het versturen van de boodschappenlijst, behoudens de hieronder vermelde uitzondering en behoudens affichagefout. De prijzen van de artikelen in promotie zijn uitsluitend geldig als de betreffende artikelen worden afgehaald binnen de aangekondigde promotieperiode.

Artikel 14

Het totale te betalen bedrag bestaat uit de verkoopprijs van de geleverde producten, De betaling is onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden vermeld op het kasticket of op de factuur.

Artikel 15

De kortingen die op het ogenblik van de afhaling worden toegekend, zijn de lopende promoties die geldig zijn op de dag van de afhaling.

Artikel 16

De afhaling van de reserveringen gebeurt enkel tegen betaling in het verkooppunt en dit om veiligheidsredenen...

Artikel 17

‘t Pistoleeke spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen. ‘t Pistoleeke neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computerinstallatie, veroorzaakt door het gebruik van deze website. ‘t Pistoleeke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een, zelfs tijdelijke, onderbreking van de service op haar website. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover ‘t Pistoleeke geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. ‘t Pistoleeke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van materiele of andere fouten in verband met de informatie (meer bepaald betreffende de prijzen) die op de site worden vermeld. De foto's en andere afbeeldingen die worden gebruikt als illustratie voor de artikelen hebben geen contractuele waarde.

Artikel 18

In Belgie is de bakweb online winkeldienst op www.tpistoleeke.be beperkt tot het Belgisch grondgebied. Het Belgisch recht is van toepassing, alleen de rechtbanken op Belgisch grondgebied zijn bevoeg